Honorowy obywatel Miasta Jasła

 

jaslo_panorama

Panorama miasta Jasła

Honorowy Obywatel Miasta Jasła

 herb_jasla

Herb miasta Jasła

Uchwala Nr XXXVII/377/97

Rady Miejskiej Jasła z dnia 17 kwietnia 1997 r.

 

w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Jasła”

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, póz. 74 z późn.zm.), w związku z Uchwała Nr XXVI/243/93 RMJ z dnia 26 lutego 1993 r. w sprawie ustanowienia tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Jasła”, po rozpatrzeniu wniosku Muzeum Regionalnego w Jaśle, na podstawie opinii Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego, Kolegium Rady i Komisji Spraw Społecznych

Rada Miejska Jasła uchwala, co następuje:

§ 1

Nadaje się tytuł Honorowego Obywatela Miasta Jasła
Pani Marii Wolny

§ 2

Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Jaśle oraz w „Obiektywie Jasielskim”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miejskiej Jasła

Andrzej Smyka

Przejdź do oficjalnej strony miasta Jasła